English   Innu-Aimun   Français

Takinitsak Kaujisautik kajusiutjaugajamangât Kinuagijak

IlijausimalaukKen Inosuttuit ilijaukatammata paigijauvimmut Ilinniagiasimatlutillonet Mai 1, 1973-mit Juni 28, 1989?

Kinuangujuk atunniKagajattuk ilinnik. Atuatsiallugu tânna Kaujisautik.
Maunga aillutit: www.NFLDsexabuseclassaction.ca

Puttunippâk itluatsaivik Niufulâmi Lâpatuarimilu (“Itluatsaivik”) angiutiKasimajuk tâtsuminga Kaujisautimmik. Tânna ikKatuijiup âkKisimangitanga.

Itluatsataumajuk nalunaittaumajuk pasitjijunik ikajuttunut uivisâlukattaumajunut iniKanninginni, ilijaumatlunilonnet Niufulâp Lâpatuarimilu inosuttunut ininganut tigujaumatlutik ilinniagiasimatlutillonet akungani Mai 1, 1973-mit Juni 28, 1989-amut. Makua inigijaumajut itluatsataugialet:

 • Whitbournimi Ilisattunut Ilinniavik, taijauKattasimammijuk Whitbournimi Inosuttuit Ininga, Nukappiat Angigganganik, Nukappiat Angigganga Ilisapviutlunilu, Whitbournimi Ilinniavik Nukappianut, taijaumajuk atjigengitunik, Whitbournimetuk.
 • Pleasantvillimi Ilisattunut Ilinniavik, taijauKattasimammijuk Niviatsiat Angigganganik, Niviatsiat Angigganga Ilisapviutlunilu, Pleasantvillimi Ilinniavik Niviatsianut taijaumajuk atjigengitunik, Torbay-mi, St. John’simettulu;
 • St. John’s-imilu Inosuttunut Inigijaumajuk.

Itluatsaiviup nalunaigutittâmajanga, pikKujisimajuk ukuninga Jane Doe (#7), John Doe (#10) John Doe-millu (#11) kiggatuttiutillugit pasitsijunik pikKujisimatlutillu ikKatuijinik suliaKapvinganit Morris Martin Moore, Mount Pearl-imi ikKatuijinik.

kiggatuttet pasitjijunik, Prâvinsingalu angiKatigesimajok kajusiutjigasugiamik tâtsuminga itluasataugialimmik. Itluatsaivik nâmmasippat Prâvinsi akilegajattuk $12,500,000.00-tut âkKisigiamik kenaujattâgutitsamik akilegunnagiamut uivisâlukattaumajunik, akilegiamut ikKatuijet akinginnik akilitsanillu kamagijauningillu. Pasitjijunik kiggatuttet apigijut Itluatsaivimmik angiutiKagiamik akiliusiatsanik $3,125,000.00-tut ilautitlugillu tax-ingit akilegiamut akilittaugialet mânnamut tapilik $58,899.89 tax-inga ilautitlugulu.

kenaujatsatâgutet aviukKataulâttut akungagut uivisâttaulukasimajunut Kanullagik pijausimanninginnut, akiKallutik $500,000.00-tut puttuniKagani kinatuinnamut Kinugautiliujunut. Ilammitlugu, Prâvinsi akilelâttuk $250,000.00-tut Kaujititsigiamut akinginnik $25,000.00-tullu kiggatuttinut pasitjijunik.

kenaujattâgutaugasuattuk kajusiutjaupat Itluatsiavimmut, uivisâttaulukasimagutik sakkuigialet pasitjigumannimik Prâvinsimik ilinniagiasimanimini.

Itluatsaivik kajusiutjigialik kenaujattâgasuannimik kenaujaKakKâtinnagu asinginnilonnet pitâgunnautinik.

Akilittaugunnagajaguvit, pivitsaKannet attuniKattitaulâttuk sungikaluaguvit.

Pingasunit nalliatuinanginnit pigunnatutit:

 1. NâmmasingiutiKallutit allatigut: Allalutit kenaujaligijinganut allaviusomut unani nâmmasingikuvit kenaujatsatâgutimmik ikKatuijet akinginnilonnet akilitsanillu kajusiutjautitaugumangikuvillu Itluatsaivimmut. kenaujaligijinga allasimajannik âtsivigigialet upaluinnagu Juni 8, 2022-mi.
 2. NâmmasingiutiKallutit allatigut ilaullutillonet: Itluatsaiviliangikaluavut. Tâvatualli, allasimajait nâmmasingiutet Kaujititsigunnatuk uKâlagumanninik Itluatsaivimmi itluatsatauninginni Kinugautittigut kajusiutjauningani kenaujattâgasuannik. Itluatsataulâttut Juni 15-ami, 16-amillu, 2022-mi Puttunippâmi Itluatsaivingani Niufulâmi Lâpatuarimilu St. John's-imi.

  Tânna itluatsatauninga ullunga, pikKujaulâttutit sakKititsigiamik Kanuk pijasimannimangâppit kiugusitit âjaullutillu taitsumani ulluni.
 3. Sungituaguvit: SakkuigiaKajutit pivitsanik nâmmasingiutinnik kenaujattâgasuannimi.

kajusiutjaupat kenaujattâgutaugunnanik, malitsiagiaKalâkKutit pikKujausinginnik kenaujattâgumaguvit. kenaujattâgasuannik kajusiutjaungippat, kinalonnet kenaujattâgunnalângituk tamatsugona.

Tânna Kaujisautiujuk pivitsanik, pigunnatannik Kanullu pigiaKammangâppilu.

Kaujisautigiallagalâk

Sumat Kaujisauttitâsimavingâ kenaujattâgutaugajattumik?

Itluatsaivik kajusiutjisimajuk Kaujisautimmik Kaujitigasuallutit kenaujattâgutaugajattumik Kanullu pigiaKammangâppit Itluatsaivik kajusiutjigajammangât kenaujattâgasuannimik.

Sunauvâ angiKatigegutik?

AngiKatigegutittigut, atautsik ununnisaillonet inuit taijat “Pasitjijuk” kiggatuttilonnet Pasitjijunik” pasitjininginni ikajullugit atjigallannik pasitjigiutinik. Ilonnatik tamakkua taijat “Ilautitaujut” Ilautitaujullonet Inuit”. Itluatsaivik âkKitigigialik isumâlutigijaujunik ilonnainut.

kiggatuttet Pasitjijunik uvani taijausot Jane Doe (#7), John Doe (#10) John Doe (#11)-imillu. IkKatuijet Pasitjijunik (“Pasitjijunik Ikajuttuiji”) unaujuk Morris Martin Moore, Mount Pearlimi. kiggatuttet Pasitjijunik nalunaittaumajut atillaginginnik atugatik, Kaujisapvigisolli allalutit kenaujaligijinginnut allaviusomi unani.

Prâvinsinga Niufulâmi Lâpatuarimilu Pasigatsak tâtsumani ituatsataugutimmi.

Sunalittâvâ itluatsataugutik?

kiggatuttet Pasitjijunik uppigusotiKajut Prâvinsik pasigatsaujuk uivisâttaulukasimajunik suliaKattinut, ikajugiattuKattatunik asinginnulu iniKasimajunik ilinniavini. Uivisâttaulukasimannik ilautitsigunnatuk ukuninga:

 • uivisâlukattausimannik suliaKattinut, ikajuttinut asinginnulu iniKasimajunik;
 • ânnitiginnik inosuttumik usingatillugu, usingagalâtillu;
 • ungumatsinik usingatumik usingagalâttumillonet;
 • uivisâlukajuk nakKunautiKatluni uKâlalukasimappat.

Sumat kenaujattâtitsigasuattuKavâ?

kiggatuttet Pasitjijunik Prâvinsilu angiKatigesimajok Kinuagijaujumik kenaujattâgasuannimik. Angiutigetlutik kenaujattâgasuannimik, ilonnatik akilettailigasuattut suniakKomangâtalu itluatsataunimmi, kinguvaitaugutillu pitâgasuannimi itluatsatauningit Inuillu kenaujattâgajappata allatausimajuttitit taffani Kaujisautimmi (Itluatsaivik kajusiutjipat Kinuagijaujumik).

kiggatuttet Pasitjijunik ikKatuijingillu uppigotiKajut Kinuagijaujuk pitsiagasuanninganik Pasitjijunik.

kinakkut pigunnatitauvât kenaujattâgasuannimi?

Nallet pigunnatitauvat?

Pigunnatitaujut akilittaugiamut:

 1. ilinniagiasimajuvinet iniKasimappatalonnet inosuttuit ilijaumatlutik paigijauvimmut, allataumajutut sivunganigiak, akungani Mai 1, 1973-mit Juni 28, 1989-amut;
 2. uivisâttaulukasimagutik ilinniagiattusimatlutik iniKatlutillonet inosuttuit ilijaumanninginni;
 3. tuKusimangikutik sivungani Mertz 10, 2022-mi;
 4. pasitjisimangikutik kenaujattâgesimangikutillu;
 5. iniKagutik Niufulâmi Lâpatuarimilu, ilauKataunimmik pigumasimangikutik pasijatsautitsilutik;
 6. iniKangituillu Niufulâmi Lâpatuarimilu, ilauKataugumatlutik.

Kaujisagit kenaujaligijinganit, suliaKapvingani, apitsotiKagumaguvit, atitâgiguvillonet nâmmasimangininnik maunga:

Newfoundland and Labrador Sex Abuse Class Action Class Administrators
117 Queen Street, P.O. Box 1000,
Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
Tel (toll-free): 1-877-400-1211
Fax: 416-342-1761

www.NFLDsexabuseclassaction.ca

Sunauvat pitâgijaugunnatut Kinugautimmit?

Sunauvat ikilittaugutaugunnalâttut Kinuagijaujuk kajusiutjaupat Itluatsaivimmut?

Kinuagijaujuk kajusiutjaupat, Prâvinsi akilelâttuk $12,500,000.00-tut âkKisillutik kenaujattâgutitsanik Inunnut, akilellutik ikKatuijet akinginnik akilitsanillu akilellutillu kamajinik. Ilammilugu, Prâvinsi akilelâttuk Kaujigatsaliaminik akiKammitillugu $75,000.00-tut suliaKattinginnut kiggatuttinut Pasitjijunik.

katillugit Kinuagijaujut aviukKataulâttut akungagut Inunnut songuningatigut nâmmasingiutingit anginingitalu pilukatausimaningit, tapiKagunnatumik $500,000.00-tut akitunitsaugani kinamullonet.

Kanga akilittaugunnagajakKat?

AkilejuKalângilak Itluatsaivik kisiani kajusiutjipat Kinuagijaujumik. Akilittaugunnalâttut inuit atautsimik jârimi kajusiutjausimappat pijagettausimatillugulu.

Kanuk Inuit akilittaulâkKat?

kinatuinnak angiutjausimajuk kenaujattâgiamik âtsigialik Kinugautimmik kenaujaligijinganut akilittaugunnagiamut. Kinugautet atuinnaulângitut kisiani Itluatsaivik kajusiutjisimappat.

kinatuinnak uKâlagiaKangituk itluatsaivimmi akilittaugiamut. Angiutjausimajut KaujititsigiaKalâttut, sulitsiaKujaullutik, uivisâlukattaumanniminik taitsumaniulauttuk ullunginni. kenaujattâgiallagumajut, allasimagialet uivisâlukatausimalaunniminik Kanullu attuniKasimammangât taimâk pijausimannimut. Uivisâlukattaumaluattut, apitsutaugajattut Kanuk pijasimammangâtik.

Kanuk ikKatuijet akilittaulâttut?

IkKatuijet akilittaulâttut kenaujattâgijausimajumit. IkKatuijet akilittaulângitut kisiani Itluatsaivik nâmmasitsiapat akingit nâmmagijauninga. Itluatsaivik kajusiutjilâttuk Kanuk akitugijumik akilittaugiangit.

Sunamik sakkuigiaKavingâ angiutaugajattumi?

Itluatsaivik angiutiKagajappat, sakkuilâkKutit pasitjigiamik Prâvinsimik Kinuangujut pijagettaupata.

Namminik petsigajakKingâ Kinuagijaujumit?

Auka. Nâmmasingikuvit, nâmmasingiutigigialet kajusiutjauKâttinagu. kajusiutjaupat, namminik petsiagunnangillatit pigingikaluagunni.

Kinamut kiggatuttaulâkKinga?

Kinakkovat IkKatuijet kiggatujut uvannik?

Pasitjijunik kiggatuttet ukuangujut: Morris Martin Moore, Mount Pearl-imit. Kaujisapvigigunnatatit maunga:

Morris Martin Moore
184 Park Avenue
Mount Pearl, NL
A1N 1K8
Tel: (709)747-0077
Fax: (709)747-0104
www.mmmlawyers.com

AkilegiaKagajakKingâ kiggatuttiganik?

Namminiungituk. Pasitjijunik kiggatuttik apigilâttuk Itluatsaivimmik angittaugiamik akilittaunitsanganik. Ikilittaulâttuk kenaujattâgutausimajumit.

Namminik IkKatuijittâgumalittauk?

Namminik ikKatuijittâgumaguvit, pigunnatutit akilellutit namminik.

Kanuk nâmmasiungiuttiKagunnaKingâ angiutaugasuattumik?

Kanuk Kaujitigajattagâ Itluatsaivik nâmmasiugiutiKaguma angiutaugasuattumik tapinginnilonnet akilittaupata Pasitjijunik kiggatuttinut?

NâmmasingiutiKagalaguvit ilanganik angiutaugasuattmik, piutsangikkuvillonet Pasitjijunik kiggatuttiup akinginnik akilitsanginnilu, akilittaugutinginnilonet kiggatutet pasitjijunik, nâmmasingiutiKagunnaKutit. Itluatsaivik Kimiggugunnalâttuk isumagijannik. NâmmasingiutiKagiamik, âtsigiaKavutit Kaujisautinik kenaujaligijinganut allalutit maunga:

 1. atet, allalitjusiappit tugâpvinga, fonnipit numuranga, Kagitaujappit tugâpvingalu;
 2. allasimallutit Kanuk nâmmasingiuttigijannik angiutaugasuattumik;
 3. sumat nâmmasingiuttigijait angiutaugasuattuk;
 4. atitâgillutillu.

kenaujaligijinganut âtsigiaKavutit nâmmasingiutigijannik upaluinnagu ullunga Juni 8, 2022-mik maunga:

Newfoundland and Labrador Sex Abuse Class Action Class Administrators
117 Queen Street, P.O. Box 1000,
Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
Tel (toll-free): 1-877-400-1211
Fax: 416-342-1761

www.NFLDsexabuseclassaction.ca

Kanga nanilu Itluatsaivik kajusiutjilâkKa angiutigillugu Kinuagugasuattuk?

Itluatsaivik tusajaugunnalâttuk Juni 15-ami, 16-amilu, 2022-mi. Puttunipâmut Itluatsaivimmut Niufulâmi Lâpatuarimilu ilaugunnatutit St. John’s-mi.

AigiaKavingâ itluatsaivimmut nâmmasingiutiKagumâ?

Auka. Nâmmasingiutinnik âtsigajattutit kenaujaligijinganut uKâlautigilunnagu ituatsaivimmi. Itluatsaivik isumatsasiugutiKalâttuk upalungituappata ilaungikaluaguvit. Iffit, kiggatuttelonnet ilaugunnatuk itluatsaininginni kajusiutjaulippata.

UKâlagunnaKingâ itluatsaivimmi?

Apigigunnatait Itluatsaivik uKâlagumannigâllutit itluatsaivimmi KinukKâlutit Kinugautittigut. Taimâk pigumaguvit, âtsigiaKavutit kenaujaligijinga Kaujitillugu pasitsigiutinnik uKâlagumanninik Itluatsaivimmi. Kinugautet kajusiutjaugunnalâttut angiKatigennikut tusajaulâttuk Juni 15-ami, 16-amilu, 2022-mi.

Sungituagumalittauk?

Kinatuinnak ilautitaugunnatuk angittaugajattumi sungikaluaguni ilautitaulâttuk angiutaugasuattumi Itluatsaivik kajusiutjipat. Taikkua akilittaugunnalâttut, tâvatuak sakkuisimagiaKajut nâmmasingiutiminik angiutaugasuattumik.

Kaujigiallagumagumalittauk?

kinamit KaujisagunnaKingâ Kaujigiallagumatuaguma?

Kaujisapviusok kenaujaligijinik Aulatsijinga maunga:

Newfoundland and Labrador Sex Abuse Class Action Class Administrators
117 Queen Street, P.O. Box 1000,
Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
Tel (toll-free): 1-877-400-1211
Fax: 416-342-1761

www.NFLDsexabuseclassaction.ca

Kaujisapviusok kiggatuttik maunga:

Morris Martin Moore
184 Park Avenue
Mount Pearl, NL
A1N 1K8
Tel: (709)747-0077
Fax: (709)747-0104
www.mmmlawyers.com